Informácie pre koncových používateľov

Tieto informácie sú zverejňované na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: BBX s.r.o. (ďalej len BBX)
Sídlo: Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36816221
Zapísaná na okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 13459/S

Rozsah ponúkaných služieb

BBX s.r.o. zriaďuje a prevádzkuje verejnú elektrokomunikačnú sieť BBXNET prostredníctvom ktorej pnúka internetové pripojenie a v dohľadnej dobe plánuje spustenie digitálnej káblovej televízie.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi BBX a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze: Internet BBXNET

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je dostupný na linke Reklamačný poriadok BBXNET

Druhy ponúkaných servisných služieb

Informácie o produktoch, faktúrach ako aj služby technickej podpory sú dostupné cez Kontakty BBXNET

Informácie o zmenách podmienok

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Všeobecné podmienky BBXNET

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou BBX, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené tu k príslušnej tarife.

Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

BBX ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

Informácia o bezplatnom prístupe spoločnosti BBX k programovým službám vysielateľov zriadených zákonom

Spoločnosť BBX zatiaľ neprevádzkuje služby retransmisie.

Informácie o postupoch spoločnosti BBX v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje BBX politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru formou SMS a neskôr upozornením na obrazovke počítača, to všetko dostatočný čas pred blokovaním služieb.

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás: